1 votes

หากเลือกวิธีการส่งแบบ COD ระบบบิลจะเปลี่ยนจากร่าง => เตรียมส่ง
***อยากให้มีสถานะที่ส่งบิลให้ลูกค้า ตรวจสอบรายการ ก่อนที่จะ confirm สัก 1 สถานะ บางทีลูกค้าอาจจะขอเพิ่มลดรายการ หรือรอกรอกที่อยู่ต่างๆ ก่อนถึงขั้นตอนเตรียมส่ง ค่ะ

Suggested by: โบว์ Upvoted: 06 Jun, '19 Comments: 0

Under consideration Invoice Status

Add a comment

0 / 1,000

* Your name will be publicly visible

* Your email will be visible only to moderators