อยากให้มี Dark Mode หรือปรับเปลี่ยนธีม จากสีขาวเป็นสีดำหรือเทา

13 votes

อยากให้มี Dark Mode หรือปรับเปลี่ยนธีม จากสีขาวเป็นสีดำหรือเทา เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงานมือถือได้ และขณะนี้แอพฯชั้นนำหลายสถาบันก็มีฌหมดนี้กันเยอะ เป็นตัวอย่างให้เห็นอยู่

Under consideration Suggested by: ณัฏฐพล Upvoted: 28 May Comments: 6

Comments: 6

Add a comment

0 / 1,000

* Your name will be publicly visible

* Your email will be visible only to moderators