เพิ่มหัวข้อ email ให้ลูกค้ากรอกเพื่อใช้ทำ remarketing lookalike

12 votes

อยากให้มีการเพิ่มช่องกรอกอีเมล์เข้าไปด้วยตอนที่ลูกค้ากรอกชื่อที่อยู่ค่ะ เพิ่มหัวข้อนี้เข้าไปอีกอัน แล้วทางผู้ขายจะได้ export excel ออกมาว่าลูกค้ามีเบอร์และอีเมล์อะไรบ้าง แล้วนำไปใช้ทำ customer list ในเฟสบุ๊คเพื่อทำ lookalike audience ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

Under consideration Customer Suggested by: Mae Upvoted: 07 Jun, '23 Comments: 7

Comments: 7