ปรับหน้าจอ App เป็นแนวนอน Ipad

24 votes

เพื่อการใช้งานใน Ipad ได้สะดวกขึ้น

Under consideration iOS UI Suggested by: พิมพ์ Upvoted: 02 Aug Comments: 14

Comments: 14

Add a comment

0 / 1,000

* Your name will be publicly visible

* Your email will be visible only to moderators