คำนวนส่วนลดเป็น เปอร์เซ็น

27 votes

คำนวนส่วนลดเป็น เปอร์เซ็นเช่นระบุไปว่า 5% ก็คำนวนจากยอดสินค้าเป็นส่วนลดเลยไม่ต้องกรอกเอง

Under consideration Promotion Suggested by: irin Upvoted: 07 Jun Comments: 7

Comments: 7

Add a comment

0 / 1,000

* Your name will be publicly visible

* Your email will be visible only to moderators