เพิ่ม Analytics เช่น จากยอดขายทั้งหมด มีลูกค้าซื้อซ้ำกี่% หรือกี่ราย

14 votes

Under consideration Analytics Suggested by: korn Upvoted: 09 Dec, '22 Comments: 0

Add a comment

0 / 1,000

* Your name will be publicly visible

* Your email will be visible only to moderators