เพิ่มขนส่ง Kerry

18 votes

ถ้าเป็นแบบด่วนพิเศษ อยากให้รองรับ KERRY มากกว่าไปรษณีย์ เพราะก่อนส่งจนท.โทรหาผู้รับก่อนเสมอ สามารถนัดวันรับได้

Done Courier Suggested by: ออม Upvoted: 01 Jul, '20 Comments: 3

Comments: 3

Add a comment

0 / 1,000

* Your name will be publicly visible

* Your email will be visible only to moderators