3 votes

สามารถแยกสินค้าส่งคนละแทรคได้ใน 1 บิล เพราะใส่กล่องเดียวกันไม่ได้ มีขนาดใหญ่ หรือสินค้าไม่สามารถส่งออกไปพร้อมกันได้
ปัจจุบันใช้วิธีออกบิลใหม่ให้ลูกค้า แต่ต้องระวังความผิดพลาดในการเพิ่มสินค้าใหม่ และลบสินค้าในบิลเดิม

Suggested by: Paula Upvoted: 15 Nov, '20 Comments: 1

Under consideration Conversations

Comments: 1

Add a comment

0 / 1,000

* Your name will be publicly visible

* Your email will be visible only to moderators