สามารถ import และ export สินค้าเข้าและออกในระบบได้

36 votes

ต้องการให้ระบบสามารถ import และ export สินค้าได้ สามารถ Print สต๊อกสินค้าได้ สามารถเรียงลำดับสินค้าคงเหลือจากมากไปน้อยและจากน้อยไปมากได้

Done Export Import Product Suggested by: Kongkhwan Upvoted: 03 Nov, '22 Comments: 4

Comments: 4

Add a comment

0 / 1,000

* Your name will be publicly visible

* Your email will be visible only to moderators