อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

เพิ่ม field ชื่อ Facebook ของลูกค้าใน excel

Suggested by: thebom (03 Jul, '19) Upvoted: 17 Nov, '20 Comments: 3
Under consideration Export

Export รายการส่งสินค้า Page365 Express

Suggested by: Suppakij (12 Feb, '20) Upvoted: 24 Apr, '20 Comments: 2
Under consideration Analytics Courier Export

กำหนดรูปแบบ Field ที่จะ export เป็น excel

Suggested by: นพวุฒิ (11 Jan, '20) Upvoted: 05 Apr, '20 Comments: 0
Under consideration Export

อยากให้ Export Tag ได้

Suggested by: J (11 Jan) Upvoted: 11 Jan Comments: 0
Under consideration Analytics Customer Export

Export ประวัติรายการบัตรเครดิต

Suggested by: Suppakij (12 Feb, '20) Upvoted: 12 Feb, '20 Comments: 0
Under consideration Export Payment

เพิ่ม field 'Ship at' ในรายละเอียดตอนดึง Excel

Suggested by: ทัช (22 Oct, '19) Upvoted: 22 Oct, '19 Comments: 0
Under consideration Export
Add new